نمونه متن کامل وکالتنامه طلاق


متن وکالتنامه طلاق
نمونه متن وکالتنامه موکل: ..... وکیل: خانم..... مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه‌های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالحه، تقدیم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هریک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم ....(وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا...