قانون جدید طلاق توافقی


قانون جدید طلاق توافقی
قانون جدید طلاق توافقی از آذر ۱۳۹۷ قانون جدید طلاق توافقی و شرایط جدیدی که برای اخذ طلاق به صورت توافقی وضع شده در اینجا آورده شده است. قانون جدید طلاق توافقی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ در تهران و اغلب شهرها به اجرا در آمده است. برای آشنایی با آخرین تغییرات قانون طلاق توافقی با...